Ţesăturile şi portul

Ţesăturile. Între operaţiunile casnice, ţesutul a avut dintotdeauna în viaţa locuitorilor satului o pondere foarte importantă datorită nevoilor legate de confecţionarea îmbrăcămintei dar şi a pieselor de uz cotidian: ştergare, saci, acoperitoare de pat, etc. Prelucrarea cânepii presupune desfăşurarea succesivă a mai multor etape de lucru, fiecare la timpul său şi după reguli bine ştiute:…

Medicina populară

Cu siguranţă, mult mai înfloritoare în secolele trecute, medicina populară a cedat de timpuriu, locul practicii medicale ştiinţifice printr-un proces favorizat de apropierea satului de fostele centre de plasă Beliu şi Ineu, încadrate cu medici. Ca urmare localnicii se adresau medicului pentru vindecarea unor afecţiuni interne grave chiar de pe la începutul secolului al XX-lea,…

Alimentaţia

Alimentul de baza al locuitorilor satului îl reprezinta pâinea. Aceasta se prepara în gospodarie, în general o data pe saptamâna. Drojdia era înlocuita sau completata cu aluat pastrat de la o saptamâna la alta sau cu un preparat special numit cumnau care conserva în stare uscata drojdiile. Pentru prepararea cumnăului se făcea vara un aluat…

Ocupaţiile

Ocupaţia de baza a mocirlanilor a fost agricultura, adica plugaria cum îi zic oamenii de aici. Principalele culturi au fost cele de grâu şi porumb, celelalte ocupând doar suprafeţele necesare satisfacerii nevoilor proprii ale fiecarei gospodarii. Grâul pentru semănat era cu grijă ales de tăciune şi neghină şi tratat cu piatră vânătă, în preziua semănatului.…

Gospodăria

Înfăţişarea actuală a satului diferită de înfăţişarea tradiţională a acestuia este rezultatul unor transformări semnificative iniţiate în perioada interbelică şi încheiate în linii mari, în deceniul al VI-lea al secolului nostru. Aceste transformări constau în mărirea suprefeţelor construite concomitent cu reducerea terenurilor intravilane deţinute de fiecare familie şi au avut ca rezultat ocuparea de către…

Covorul vegetal şi fauna

Ecosistemele actuale de pe teritoriul localităţii sunt rezultatul unui îndelungat proces evolutiv, condiţionat în decursul erelor geologice de frământările climatice, geomorfologice şi desăvârşit prin acţiunea omului de dată mai recentă, dar cu implicaţii la fel de profunde. Ele se constituie la interferenţa regiunii colinare cu cea de câmpie în drumul unor importante curente de migraţie…

Solurile

Tipurile genetice de sol au evoluat pe un substrat litologic sedimentar reprezentat prin pietrişuri, nisipuri şi argile, în condiţiile unui climat cu regim termic şi pluvial moderat. Vegetaţia predominant forestieră, din zonă, a determinat dezvoltarea cu precădere a unor soluri brune de pădure influenţate în evoluţia lor de o activitate antropică îndelungată. Terenurile din nord-estul…

Clima

Climatul înregistrat la Mocirla este temperat-continental moderat, specific zonelor de interferenţă dintre Piemonturile Vestice şi câmpie. Definit în linii mari cu suficientă exactitate de punctul hidrologic Ineu şi prin interpolare şi de staţia meteorologică Arad, climatul acesta se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 10,5 grade C şi o cantitate medie anuală de precipitaţii de…

Hidrografia

Mocirla aparţine unei zone cu reţea hidrografică naturală săracă, reprezentată prin câteva pâraie cu regim torenţial între care se remarcă Valea Ierului. Înaintea efectuării lucrărilor de hidroamelioraţii, această vale străbătea teritoriul satului la nord, urmând o direcţie de la nord-est la sud-vest până în dreptul locului numit La Corn unde forma o buclă mai mare…

Geologia

 Poziţia geografică, la zona de contact dintre regiunea piemontană şi cea de câmpie se reflectă şi în situaţia geologică a localităţii. Pe fondul unui substrat geologic sedimentar se succed, de la est la vest, roci cu vechimi diferite, mărturii ale înaintării treptate a uscatului în Marea Panonică. Depozitele neogene de argile marnoase, nisipuri şi pietrişuri…