Hidrografia

Mocirla aparţine unei zone cu reţea hidrografică naturală săracă, reprezentată prin câteva pâraie cu regim torenţial între care se remarcă Valea Ierului. Înaintea efectuării lucrărilor de hidroamelioraţii, această vale străbătea teritoriul satului la nord, urmând o direcţie de la nord-est la sud-vest până în dreptul locului numit La Corn unde forma o buclă mai mare…

Geologia

 Poziţia geografică, la zona de contact dintre regiunea piemontană şi cea de câmpie se reflectă şi în situaţia geologică a localităţii. Pe fondul unui substrat geologic sedimentar se succed, de la est la vest, roci cu vechimi diferite, mărturii ale înaintării treptate a uscatului în Marea Panonică. Depozitele neogene de argile marnoase, nisipuri şi pietrişuri…

Căile de acces

Drumurile ce aduc la Mocirla sunt dominate incontestabil de artera de intensa circulaţie ce a legat din vremuri imemoriale localitaţile din Valea Crişului Alb cu cele din vaile celorlalte Crişuri, şerpuind de-a lungul zonei de limita dintre câmpie şi deal. Importanţa acestei artere, denumită Calea de Oradea s-a amplificat cu timpul prin utilizarea ei tot…

Aşezarea geografică şi relieful

Mocirla se află situată în estul Depresiunii Zarandului, acolo unde ultimele unduiri ale Piemontului Codrului se transformă molcom în câmpia subcolinară ce se racordează spre lărgimile Câmpiei de Vest. La răsărit e străjuit de culmile Codrului Moma, care pentru locuitorii acestui sat nu are misterul unui munte; nu îi copleşesc nici înălţimile şi nici enigmele…

Obiceiuri ocazionale

În serile lungi de iarnă tinerii se adunau în şezători (numai în zilele de luni, miercuri şi joi) la casele cu fete de măritat. Fetele veneau de obicei mai repede şi începeau să toarcă fuioarele de cânepă. După câtăva vreme începeau să vină feciorii până când încăperea se umplea. Când intra câte un fecior în…

Obiceiuri calendaristice

Scurgerea anotimpurilor este marcată la Mocirla de o succesiune ritmică de datini care confereau existenţei perenitate şi vieţii spirituale o individualitate aparte. Dintre obiceiurile calendaristice cele mai bogate sunt cu siguranţă cele prilejuite de sărbătorile de iarnă. Când se lasă postul Crăciunului începeau şi pregătirile de corindat. La casa unei fete sau a unui fecior,…

Obiceiuri legate de ciclul vieţii

Obiceiuri de naştere: Naşterea unui copil este un eveniment important în viaţa oricărei familii, cu toate că obiceiurile legate de acest moment nu au fost niciodată, la Mocirla, atât de bogate ca în alte localităţi. Naşterea era asistată de moaşa pe care viitoarea mamă o numea din timp, dintre femeile bătrâne din sat, de regulă…